Disclaimer

Disclaimer van KamersBrugge

KamersBrugge is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersBrugge, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersBrugge zijn verbonden. KamersBrugge is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersBrugge beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersBrugge is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersBrugge worden aangeboden. KamersBrugge garandeert niet dat de op KamersBrugge aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersBrugge garandeert ook niet dat de op KamersBrugge aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersBrugge garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersBrugge hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersBrugge is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersBrugge. U vrijwaart KamersBrugge voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersBrugge.